2010

φωτογράμματα τοποθετημένα σε ξύλινες κατασκευές με φως